مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع


برای مشاهده و دریافت مجموعه مقالات کنفرانس (ارائه شفاهی،ارائه پوستری) به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
برای دریافت مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (دانشگاه امیرکبیر) ابتدا عناوین درخواستی را در فرم درخواست مقاله وارد نموده تا پس از بررسی متن کامل مقاله به ایمیل شما ارسال گردد.
(لازم به ذکر است که هزینه هر مقاله 1000 تومان می باشد. در صورت تمایل دریافت همه مقالات این مبلغ به نصف کاهش می یابد.)


عناوین مقالات :

1)  عنوان : A New Solution Representation for Location Routing Problem

2)  عنوان : Proposing a new mathematical model for the reliable facility location network design problem

3)  عنوان :  ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻒ و ﺣﻞ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ

4)  عنوان : ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻌﻜﻮس در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی  ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﮔﺎﻧﻪ

5)  عنوان : The Cost Function for a Twowarehouse and Three-Echelon Inventory System

6)  عنوان : Time Variant Fuzzy Time Series Approach for Forecasting Using Particle Swarm Optimization

7)  عنوان : ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﻮاﺳﻮن ﺑﺎ روﻧﺪ ﺧﻄﻲ

8)  عنوان : Presenting a new hybrid solution of fuzzy system and genetic algorithm for joint pricing and warranty problem 

9)  عنوان : Image Segmentation: Type–2 Fuzzy Possibilistic C-Mean Clustering Approach

10) عنوان: ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ: ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﺪاﺳﺎزی  ﭘﺮﻳﻨﺪوﭘﺮﻳﻞ

11) عنوان: ﻧﻘﺶ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻮك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش درﺧﺖ دوﺗﺎﻳﻲ

12) عنوان: راﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد

13) عنوان: ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ

14) عنوان: ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم

15) عنوان: Oilfield Production Optimization under Oil Price Uncertainty, By Nonlinear Programming and Monte Carlo Simulation 

16) عنوان: اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﺮا اﺑﺘﻜﺎری ﺑﺮای ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮع وزﻧﻲ زودﻛﺮد و دﻳﺮﻛﺮد ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ

17) عنوان: راﺋﻪ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﻄﻌﺎت در ﺧﻄﻮط ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ

18) عنوان: ﻳﻚ روش اﺑﺘﻜﺎری ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺒﺎرداری ﻋﺒﻮری ﻣﻮﻗﺖ

19) عنوان: Acceleration of Lagrangian Method for the Vehicle Routing Problem with Time Windows

20) عنوان: Multi-objective Joint Pricing, Marketing and Inventory decisions with Time-varying Demand under Uncertainty 

21) عنوان: اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻛﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮازی ﺑﺎ زﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺎدهﺳﺎزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ

22) عنوان: A reverse logistics network design under risk considering Conditional value at risk

23) عنوان: روﻳﻜﺮدی ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت

24) عنوان: ﺣﻞ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪی

25) عنوان: Minimizing the number of tardy jobs in stochastic setting using chance constrained programming 

26) عنوان: Preference-Based Data Envelopment Analysis for Supplier Selection using Neural Networks 

27) عنوان: ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روش ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻮرﺗﺎ

28) عنوان: زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژه در زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻫﺎ

29) عنوان: اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی ازروش  Fuzzy VIKOR ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻣﻘﻴﺎس آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺑﺮای وزن دﻫﻲ ﻣﻌﻘﻮل و ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزی ﻣﺘﻮازن

30) عنوان: ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ دوﺷﺎﺧﺼﻪی واﺑﺴﺘﻪ

31) عنوان: ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژی اﻳﺮان 

32) عنوان: Overview and Comparison of Short-term Interval Models for Financial Time Series Forecasting

33) عنوان: اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮوه اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﭘﺮوژه

34) عنوان: ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻫﻲ ﺷﺪه  اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ

35) عنوان: اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ PSO ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻌﻄﻒ و اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی

36) عنوان: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﻣﻨﺤﻂ ﺷﻮﻧﺪه و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت واراﻧﺘﻲ

37) عنوان: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ

38) عنوان: اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎی دو ﺳﻄﺤﻲ

39) عنوان: اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل دو ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی رﻳﺴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ

40) عنوان: A hybrid algorithm based on simulated annealing and genetic algorithm for multi response surface optimization 
برچسب ها: هشتمین کنفرانس، امیر کبیر، پلی تکنیک تهران، بین المللی، مقالات، مجموعه مقالات کنفراس، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، رایگان، مهندسی صنایع، industrial engineering، conference، IIEC2012، مقاله، free paper، amirkabir، کنفرانس، صنایع، صنعت، پایان نامه، مقاله صنایع، مقاله مهندسی صنایع، زنجیره تامین، مدیریت کیفیت، تحلیل پوششی داده، ارزیابی، فازی، الگوریتم ژنتیک، مسئله فروشنده دوره گرد، الگوریتم هیوریستیک، تاپسیس، topsis، ویکور، سری زمانی،